Category Archives: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(2558) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนซอยประชาสุขสันต์ 1

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา “ก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนซอยประชาสุขสันต์ 1”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่  3 – 18 กันยายน  2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111155025

Loading

(2558) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา “ปรับปรุงซ่อมแซมรั้วโรงเรียนเทศบาลท่าพระ”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 24 –  11 สิงหาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111154826

Loading

(2558) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน)

ประกาศสอบราคาซื้อ “ครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 1 –  15 กันยายน 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111154551

Loading

(2558) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อ “รถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 13 –  22 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111153651

Loading

(2558) ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อ “รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้ายด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 13 –  22 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111153021

Loading

(2558) ประกาศสอบราคาซื้อรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง

ประกาศสอบราคาซื้อ “รถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 10 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111152612

Loading

(2558) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาและครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์พร้อมติดตั้ง

ประกาศสอบราคาซื้อ “ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติทางการภาษาและครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมติดตั้ง”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน – 8 กรกฎาคม 2558  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111152204

Loading

(2557) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนสีชมพู หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาจ้างเหมา “ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสีชมพู หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161111151935

Loading

(2557) ประกาศสอบราคาจ้างเหมา “ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ”

ประกาศสอบราคาจ้างเหมา “ปรับปรุงซ่อมแซมฝาท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2557  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161110092839

Loading

(2556) ประกวดราคาจัดซื้อ “รถยนต์เก็บขนขยะแบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

(2556) ประกวดราคาจัดซื้อ “รถยนต์เก็บขนขยะแบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ประกวดราคาจัดซื้อ “รถยนต์เก็บขนขยะแบบอัดท้าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคา ระหว่างวันที่ 20 – 29 สิงหาคม 2556  ได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ

purchase_20161110092223

Loading