ท่าพระเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ลำชีไหลผ่าน ชาวบ้านใจดี รูปปั้นหมีตัวใหญ่ ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจเพิ่มพูน ศูนย์รวมวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

“ท่าพระเมืองแห่งการพัฒนา ศูนย์รวมการค้าทางเศรษฐกิจ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

คำขวัญ

ท่าพระเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ลำชีไหลผ่าน ชาวบ้านใจดี รูปปั้นหมีตัวใหญ่ ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจเพิ่มพูน ศูนย์รวมวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของคณะผู้บริหาร

ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า มุ่งมั่นสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระเป็นหลัก

ประชาสัมพันธ์ช่องทางแบบประเมินความพึงพอใจ
ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลท่าพระ

สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลท่าพระ  Click  

              ช่องทางการทำแบบสำรวจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)                และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)

 

                     ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง                       

เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ

อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

     ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ 

อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น

เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ  Click
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔   Click
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ และนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)  Click

เทศบาลตำบลท่าพระ  ขอประชาสัมพันธ์แผ่นพับการส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารเพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัย อาทิ การกินอาหารเนื้อสัตว์และปลาปรุงสุก สุขวิทยาส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหาร พิษภัยในอาหาร กฏกระทรวงสุขลักษณะชองสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑    Click

ประชาสัมพันธ์ : งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  Click
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Click
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓  Click
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   Click
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าพระ อ่านข่าวทั้งหมด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
รับฟังความคิดเห็น

นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ โทร  080 – 0070018

นายสังคม เหง้าจำปา
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

นางสาวพจนาถ คาดีวี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลท่าพระ

บ้านหมาแมวท่าพระ

สำหรับประชาชน
สำหรับเจ้าหน้าที่

เทศบาลสมาร์ท

แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ประชาชนมีตัวช่วย

แจ้งเรื่องทุจริตคอรัปชั่น
ข้าราชการตรวจสอบได้

แฟนเพจ
เทศบาลตำบลท่าพระ

แชทสอบถาม

ยกระดับเจตจำนงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

รายละเอียดเพิ่มเติม Click