ท่าพระเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ลำชีไหลผ่าน ชาวบ้านใจดี รูปปั้นหมีตัวใหญ่ ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจเพิ่มพูน ศูนย์รวมวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

“ท่าพระเมืองแห่งการพัฒนา ศูนย์รวมการค้าทางเศรษฐกิจ

และน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

คำขวัญ

ท่าพระเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ลำชีไหลผ่าน 

ชาวบ้านใจดี รูปปั้นหมีตัวใหญ่ ห่างไกลยาเสพติด

เศรษฐกิจเพิ่มพูน ศูนย์รวมวัฒนธรรม         

น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯและนายกเทศมนตรี
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ  Click

 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ Click

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  Click

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ และนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)  Click

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔   Click

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔   Click

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  Click
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  Click
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Click
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓  Click
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   Click
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ Click
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • แผ่นพับการส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารเพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัย อาทิ การกินอาหารเนื้อสัตว์และปลาปรุงสุก สุขวิทยาส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหาร พิษภัยในอาหาร กฏกระทรวงสุขลักษณะชองสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑    Click
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าพระ อ่านข่าวทั้งหมด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
รับฟังความคิดเห็น

นางสาวพจนาถ คาดีวี
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

   ช่องทางแบบประเมินความพึงพอใจ    ณ จุดบริการเทศบาลตำบลท่าพระ

รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลท่าพระ  Click  

บ้านหมาแมวท่าพระ

สำหรับประชาชน
สำหรับเจ้าหน้าที่

เทศบาลสมาร์ท

แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ประชาชนมีตัวช่วย

แจ้งเรื่องทุจริตคอรัปชั่น
ข้าราชการตรวจสอบได้

แฟนเพจ
เทศบาลตำบลท่าพระ

แชทสอบถาม

ยกระดับเจตจำนงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

รายละเอียดเพิ่มเติม Click