ข่าวประชาสัมพันธ์/กอง
สำนักปลัดเทศบาลฯ
>ประกาศ เทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 Click
>ประกาศคณะกรรมการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลท่าพร Click
>ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ  เรื่อง  รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป  เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง  สังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ  ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕   Click 
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างของเทศบาลตำบลท่าพระ ตำแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาล จำนวน ๑ อัตรา    Click  
 > แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรเทศบาลตำบลท่าพระที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัว    Click                                                                         
> ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล  Click
> ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ   Click
> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ  Click
> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ Click
> ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  Click
> ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ และนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)  Click
> ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔   Click
> ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔   Click

 

กองคลัง
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕    Click 
> ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  Click           
> ประกาศเทศบาลฯให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  Click
> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑    Click   
> ประกาศรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑ Click
> ประกาศผลพิจารณาของคณธกรรมการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑   Click
> ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคากับผู้เสนอราคารายอื่น  Click 
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  Click 
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕   Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓  Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ Click
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
> แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรเทศบาลตำบลท่าพระที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัว Click
> คู่มือการปฏิบัติราชการ การลงทะเบียน และยื่นคำร้องขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   Click     
> แผ่นพับการส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารเพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัย อาทิ การกินอาหารเนื้อสัตว์และปลาปรุงสุก สุขวิทยาส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหาร พิษภัยในอาหาร กฏกระทรวงสุขลักษณะชองสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑    Click
กองการศึกษา
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เทศบาลตำบลท่าพระ     Click
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Click

 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ของเทศบาลตำบลท่าพระ  Click     
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Click
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  Click       
 • หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2564) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี)     Click
 • โรงเรียนเทศบาลท่าพระ หลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรการศึกษาประถมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔     Click      
 • โรงเรียนเทศบาลท่าพระ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   Click 
 • คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลท่าพระ  Click
 • คำสั่งโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    Click                       
 • รายงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ๗ มาตรการ  ประจำปี ๒๕๖๔ Click
 • ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทศบาลตำบลท่าพระ   Click
 • ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลท่าพระ     Click                                                         
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
กิจกรรม/ผลงานเทศบาลตำบลท่าพระ
กิจกรรมทั้งหมด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

เรื่องร้องทุกข์

เรื่องความโปร่งใส

นายพิสุทธิ์   อนุตรอังกูร
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

สายด่วน  08-4994-9444

นายทศภณ   วงษาลี
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  06-2813-8111

นางสาวพจนาถ คาดีวี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  06-1270-8438

ยกระดับเจตจำนงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

   รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลท่าพระ  Click  

บ้านหมาแมวท่าพระ

สำหรับประชาชน
สำหรับเจ้าหน้าที่

แฟนเพจ
เทศบาลตำบลท่าพระ

แชทสอบถาม (Q&A)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ท่าพระ (สขร.)

 54,146 การดูทั้งหมด,  24 การดูวันนี้