ข่าวประชาสัมพันธ์/กอง
> ขอเชิญชวนจัดสิ่งของอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พิการในชุมชน / หมู่บ้าน Click
> ประกาศรายชื่อผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ( LTC) เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ 2565  Click

> แผนส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ Click

 > แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรเทศบาลตำบลท่าพระที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัว    Click                                                                         
> ประชาสัมพันธ์ No gift policy นโยบาย ไม่ให้ ไม่รับ ของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกช่วงเทศกาล  Click
> ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากการเกิดอุทกภัยในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ   Click

>รายงานการจ่ายเชี้ยยังชีพประจำปี Click

>รายงานการออกตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณี กลิ่นและเสียงดังจากการประกอบกิจการ Click

>ประกาศรายชื่อผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  Click

> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ  Click
> ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ Click
> ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  Click
> ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ และนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)  Click
> ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔   Click
> ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔   Click

 

> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีภาษี ๒๕๖๕    Click 
> ประกาศขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕  Click           
> ประกาศเทศบาลฯให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  Click
> ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑    Click   
> ประกาศรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑ Click
> ประกาศผลพิจารณาของคณธกรรมการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑   Click
> ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคากับผู้เสนอราคารายอื่น  Click 
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕  Click 
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕   Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓  Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ Click
>ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องนโยบายเทศบาลตำบลท่าพระปลอดบุหรี่  Click
> ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง แหล่งน้ำกำหนดมลพิษทางน้ำในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ Click
> แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและบุคลากรเทศบาลตำบลท่าพระที่จำเป็นต้องแยกกักตัวหรือกักกันตัว Click 

>รายงาน โครงการพัฒนาเครื่องข่ายเฝ้าระวังป้องกันการเกิดโรคติดต่อที่เป็นปัญหาในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ Click

> คู่มือการปฏิบัติราชการ การลงทะเบียน และยื่นคำร้องขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   Click     
> แผ่นพับการส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารเพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัย อาทิ การกินอาหารเนื้อสัตว์และปลาปรุงสุก สุขวิทยาส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหาร พิษภัยในอาหาร กฏกระทรวงสุขลักษณะชองสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑    Click  
Scan2023-06-29_141931_000-ผสาน
 • รายงานการดำเนินการเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์พัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง Click
 • รายงานโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา Click
 • หลักสูตรสถานศึกษา/แผนการจัดการเรียนรู้ (ใช้พิจารณาการดำเนินการ ข้อ 1, 2 และ 3) Click
 • รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ Click
 • กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา Click
 • ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปี พ.ศ.2565 Click
 • ประกาศการใช้และค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ Click
 • ประกาศการใช้และค่าเป้าหมายมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฯ รร เทศบาลท่าพระ Click
 • รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
  (Self – Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ Click
 • โรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 มาตรการ Click
 • ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬาเทศบาลตำบลท่าพระ Click
 • ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ
  เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ(ฉบับปรับปรุง) พุทธศักราช ๒๕๖๕ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐     Click1  Click2
 • ประกาศโรงเรียนเทศบาลท่าพระ
  เรื่อง การใช้หลักสูตรโรงเรียนเทศบาลท่าพระ พุทธศักราช ๒๕๖๕
  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช ๒๕๖๐) Click1  Click2
 • กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติและวันชาติ เทศบาลตำบลท่าพระ     Click
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ Click

 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง รับโอนพนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ของเทศบาลตำบลท่าพระ  Click     
 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ Click
 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ หลักสูตรสถานศึกษา (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช ๒๕๖๔ ตามหลักสูตรการศึกษาประถมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า ๓ ปี) ปีการศึกษา ๒๕๖๔  Click       
 • หลักสูตรสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ (ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช 2564) ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2560 (สำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี)     Click
 • โรงเรียนเทศบาลท่าพระ หลักสูตรสถานศึกษา (หลักสูตรการศึกษาประถมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ) ปีการศึกษา ๒๕๖๔     Click      
 • โรงเรียนเทศบาลท่าพระ (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๔   Click 
 • คำสั่งเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการส่งเสริมกีฬาเทศบาลตำบลท่าพระ  Click
 • คำสั่งโรงเรียนเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดบุหรี่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔    Click                       
 • รายงานการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ ๗ มาตรการ  ประจำปี ๒๕๖๔ Click
 • ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  เทศบาลตำบลท่าพระ   Click
 • ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา เทศบาลตำบลท่าพระ     Click                                                         
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕
กิจกรรม/ผลงานเทศบาลตำบลท่าพระ
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบ ประจำปี ๒๕๖๖

วันพุธที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครขอ

การแข่งขันท่าพระคัพ ครั้งที่ 13

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2566 เทศบาลตำบลท่าพระ ได้ดำเนินก

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นคูน ที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นาย

ถวายเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2566

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นาย

ออกหน่วยบริการสาธารณสุขเชิงรุก ประจำปี ๒๕๖๕

ตามที่ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ กองสาธารณสุขและสิ่ง

เทศบาลตำบลท่าพระขอเชิญชวน ท่านเข้าร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้

เทศบาลตำบลท่าพระ ขอเชิญชวน ประชาชน หน่วยงาน ฯ / องค์กรฯ

กิจกรรมทั้งหมด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน

เรื่องร้องทุกข์

เรื่องความโปร่งใส

นายพิสุทธิ์   อนุตรอังกูร
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

สายด่วน  08-4994-9444

นายทศภณ   วงษาลี
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  06-2813-8111

นางสาวพจนาถ คาดีวี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  06-1270-8438

ยกระดับเจตจำนงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

   รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลท่าพระ  Click  

 

 

บ้านหมาแมวท่าพระ

สำหรับประชาชน
สำหรับเจ้าหน้าที่

แฟนเพจ
เทศบาลตำบลท่าพระ

แชทสอบถาม (Q&A)

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ทต.ท่าพระ (สขร.)

Loading