(๒๕๖๔) ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอนามัย ม.๗ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนอนามัย ม.๗ บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  Click
ประกาศคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเทศบาลตำบลท่าพระ
 • ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑    Click   
 • ประกาศรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑ Click
 • ประกาศผลพิจารณาของคณธกรรมการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนริมชี ม.๑   Click
 • ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันในการเสนอราคากับผู้เสนอราคารายอื่น  Click 
ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯและนายกเทศมนตรี
 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ  อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ  Click

 • ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น   จังหวัดขอนแก่น เรื่อง  ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ Click

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง  เรื่อง กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  Click

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ จำนวน หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศและแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ และนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)  Click

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔   Click

 • ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง กำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์และวิธีการปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๕๖๔   Click

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓.) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕   Click
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔   Click 
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔  Click
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒  Click
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔    Click
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๖๓  Click
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔   Click
 • ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ Click
ข่าวประชาสัมพันธ์งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • คู่มือการปฏิบัติราชการ การลงทะเบียน และยื่นคำร้องขอยืมอุปกรณ์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น   Click
 • แผ่นพับการส่งเสริมการสุขาภิบาลอาหารเพื่อเฝ้าระวังและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับอาหารที่สะอาดปลอดภัย อาทิ การกินอาหารเนื้อสัตว์และปลาปรุงสุก สุขวิทยาส่วนบุคคลผู้สัมผัสอาหาร พิษภัยในอาหาร กฏกระทรวงสุขลักษณะชองสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ.๒๕๖๑    Click
ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าพระ อ่านข่าวทั้งหมด ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
รับฟังความคิดเห็น

นายพิสุทธิ์   อนุตรอังกูร
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

สายด่วน  08-0007-0018

นายทศภณ   วงษาลี
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  06-2813-8111

นางสาวพจนาถ คาดีวี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

สายด่วน  06-1270-8438

   รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ 

ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลท่าพระ  Click  

บ้านหมาแมวท่าพระ

สำหรับประชาชน
สำหรับเจ้าหน้าที่

เทศบาลสมาร์ท

แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ประชาชนมีตัวช่วย

แจ้งเรื่องทุจริตคอรัปชั่น
ข้าราชการตรวจสอบได้

แฟนเพจ
เทศบาลตำบลท่าพระ

แชทสอบถาม

ยกระดับเจตจำนงทาง

การเมืองในการต่อต้านการทุจริต

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

รายละเอียดเพิ่มเติม Click

 14,556 การดูทั้งหมด,  52 การดูวันนี้