ท่าพระเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ลำชีไหลผ่าน ชาวบ้านใจดี รูปปั้นหมีตัวใหญ่ ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจเพิ่มพูน ศูนย์รวมวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วิสัยทัศน์

“ท่าพระเมืองแห่งการพัฒนา ศูนย์รวมการค้าทางเศรษฐกิจ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน”

คำขวัญ

ท่าพระเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ลำชีไหลผ่าน ชาวบ้านใจดี รูปปั้นหมีตัวใหญ่ ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจเพิ่มพูน ศูนย์รวมวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

นโยบายของคณะผู้บริหาร

ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยและประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครอง มีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า มุ่งมั่นสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงในการพัฒนาเทศบาล และประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระเป็นหลัก

 

ประชาสัมพันธ์ช่องทางแบบประเมินความพึงพอใจ

ณ จุดบริการ เทศบาลตำบลท่าพระ

สแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ

รายงานผลการประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลท่าพระ  Click

ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563

ถึงเจ้าของทรัพย์สินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในเขตของทางเทศบาลตำบลท่าพระ เพื่อให้ทุกท่านได้ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของทรัพย์สินของตนตามเพื่อที่จะใช้ในการจัดเก็บภาษีในปี 2563

ถ้าข้อมูลที่ท่านได้ตรวจสอบไม่ถูกต้องสามารถแจ้งข้อมูลที่ถูกต้องได้ที่กองคลังเทศบาลตำบลท่าพระเพื่อแก้ไขต่อไปตามห้วงเวลาดังนี้

  1. บัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประเภท ขนาด การใช้ประโยชน์ ภายในเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี
  2. บัญชีประเมิณที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภายในเดือน มกราคม ของทุกปี
  3. บัญชีแจ้งประเมิณภาษีเป็นรายบุคคล ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  4. ผู้เสียภาษี ชำระภาษี ภายในเดือน เมษายน ของทุกปี
  5. หนังสือแจ้งเตือนค้างชำระภาษี รายบุลคล ภายในเดือน พฤษภาคม ของทุกปี
  6. บัญชีรายการผู้ค้างชำระภาษีให้กรมที่ดิน เพื่อระงับการทำนิติกรรม ภายในเดือน มิถุนายน ของทุกปี

ถ้ามีข้อสงสัยติดต่อได้ที่สำนักงานกองคลังเทศบาลตำบลท่าพระหรือแจ้งข้อมูลตาม QR code ในเวลาราชการทุกวัน เพื่อแก้ไขข้อมูลต่อไป

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ

เรื่อง ขยายกำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

(พร้อมเอกสารแนบท้าย)   Click

ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลท่าพระ

อ่านข่าวทั้งหมด
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ

นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

นายสังคม เหง้าจำปา
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

นางสาวพจนาถ คาดีวี
ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ

คณะผู้บริหาร
เทศบาลตำบลท่าพระ

บ้านหมาแมวท่าพระ

สำหรับประชาชน
สำหรับเจ้าหน้าที่

เทศบาลสมาร์ท

แจ้งเรื่องร้องทุกข์
ประชาชนมีตัวช่วย

แจ้งเรื่องทุจริตคอรัปชั่น
ข้าราชการตรวจสอบได้

แฟนเพจ
เทศบาลตำบลท่าพระ

แชทสอบถาม

รับฟังความคิดเห็น