คณะผู้บริหาร

นายพิสุทธิ์   อนุตรอังกูร

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ

นายประสิทธิ์     ตาตินิจ

รองนายกเทศมนตรี

ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร

รองนายกเทศมนตรี

นายธนวันต์   ช่างทอง   

เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายวันชัย   บุญเมฆ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 1,424 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้