สำนักปลัดเทศบาล

 

(นางพิไล  ทานา)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ฝ่ายอำนวยการ 

(นางจันทนา  ศรีวงษา)

หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(พ.จ.อ.จักรภพ  นามปากดี)
นิติกรชำนาญการ
(นายชัยฤทธิ์ แสงสว่าง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายกฤพงศกร   คูนาดี)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 

(นางสาวสุวรรณี  ศรีดาธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
(นายอนุชิต ผลแก้ว)
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
(นางกิริญญากรณ์  ไพรพิชญ์กุล)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  ฝ่ายปกครอง 

-ว่าง-

หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวสาวิตรี  อินทรทองคำ)
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
(นายศิริพงษ์  มหาจักร์)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

Loading