กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                                 –   พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖       Click

                                 –   พระราชบัญญัติเทศบาลแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๔ พ.ศ.๒๕๖๒       Click

                                  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘       Click

                               –   พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.๒๕๔๒       Click

                               –   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗       Click

                               –   พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐       Click

                                 –   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒       Click

                                 –   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐      Click    

                                 –   พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๕      Click

                               –   พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  พ.ศ.๒๕๓๙       Click

                               –   พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙        Click

                               –   พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖        Click

 

                 

 358 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้