Category Archives: ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนไทยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนไทยน้ำทิพย์ หมู่ที่ 6

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 13 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วิศวกรรมการโยธา  ราคาที่เสนอ  1,110,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน 2560

purchase_20170922142322

Loading

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคูณทอง หมู่ที่ 11

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยคูณทอง หมู่ที่ 11

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 12 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วิศวกรรมการโยธา  ราคาที่เสนอ  605,500.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน 2560

purchase_20170922142139

Loading

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างระบบระบายน้ำหนองยาว หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาเข็ง

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 4 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค พี วิศวกรรมการโยธา  ราคาที่เสนอ  495,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  ธันวาคม 2559purchase_20170922141902

 

Loading

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีตะคาม หมู่ที่ 7

(2560) ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรีตะคาม  หมู่ที่ 7

ผลปรากฎว่า มีผู้ที่เสนอราคาจำนวน 13 รายนั้น ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุด  คือ  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที พี กานต์ ขอนแก่น  ราคาที่เสนอ  556,000.- บาท

ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน 2560

purchase_20170922141619

Loading

(2560) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ คสล. ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6  จำนวน  20  ราย  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

purchase_20170905095452

Loading

(2560) ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 1

ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 1  จำนวน  23  ราย  ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ

purchase_20170905095224

Loading

(2560) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองสิม-หนองใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา “จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองสิม-หนองใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่  17 – 30 สิงหาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

purchase_20170808151920

Loading

(2560) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา “จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ถนนชายทุ่ง หมู่ที่ 6 บ้านท่าพระเนาว์ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 2 – 15 สิงหาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

purchase_20170721090945

Loading

(2560) ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคา “จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. รอบหนองปลาเข็ง หมู่ที่ 1 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 2 – 15 สิงหาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

purchase_20170721090522

Loading

(2560) ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)

ประกาศสอบราคา “ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์บรรทุก (ดีเซล)”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 13 กรกฎาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

purchase_20170703151848

Loading