(ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตำ่กว่า 6,000 ซีซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตตต์ แบบอัดท้าย เทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ

 1,820 การดูทั้งหมด,  43 การดูวันนี้