เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ

วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะ และหาแนวทางในการแก้ไขเรี่องการถ่ายโอนภารกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายกิตติศักดิ์ คณาสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการฯ เป็นประธานที่ประชุมฯ และมีนายสมศักดิื จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวต้อนรับคณะกรรมมาธิการและผู้เข้าร่วมการประชมฯ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (หลังเก่า) การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วยคณะกรรมมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาอุปสรรคในการจัดบริการสาธารณะฯ , คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาการจัดตั้งหน่วยงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับชาติ , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 2 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้

ประกาศผลการตัดสินผลงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเพิ่อขอรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 จากคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔
อีกหนึ่งรางวัลแห่งความภาคภูมิใจกับรางวัลระดับประเทศ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง…….
ประกาศผลการตัดสินผลงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผลงานเพิ่อขอรับรางวัลตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 จากคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน 2564 เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๒๐๑ อาคาร ๓ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีผลการคัดเลือกประเภทเทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสิ้น ๑๔ แห่ง ประกอบด้วย เทศบาล จำนวน ๘ แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน ๖ แห่ง โดยมีผลการการคัดเลือกดังนี้
ประเภทเทศบาล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ เทศบาลเมืองกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น
รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา
รางวัลชมเชย ได้แก่
เทศบาลตำบลพระอินทรราชา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลตำบลบ้านแซว จังหวัดเชียงราย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี จังหวัดสุโขทัย
เทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ จังหวัดศรีสะเกษ
รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก จังหวีดสมุทรสงคราม
รองรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าก๊อ จังหวัดเชียงราย
รางวัลชมเชย ได้แก่
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ
องค์การบริหารส่วนตำบลไตรตรึงษ์ จังหวัดกำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลตะปาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 6 การดูทั้งหมด,  3 การดูวันนี้

นำเสนอผลงานการดำเนินงานตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 ผ่านระบบสื่อสารทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference)

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำเสนอผลงานการดำเนินงานตามโครงการ Thailand Rabies Awards 2021 เพื่อขอรับการประเมินผลจากคณะกรรมการพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) การนำเสนอผลงานฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกอบด้วย นายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล , นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นางแสงมณี สอนสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , นางสาว พูนสิน พงศ์พรหมนาถ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฯลฯ ณ ห้องกิจการสภาเทศบาลตำบลท่าพระ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 5 การดูทั้งหมด,  4 การดูวันนี้

โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ – ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนายระพีพัฒน์ จันทวงษ์ ผู้ใหญ่บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ ๑ กล่าวรายงานฯ ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดศิริมงคล กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องที่หรือพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๑๑,๙๐๐ บาท และได้รับเกียรติจากนางแสงมณี สอนสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข , นางพรรณี หลงภูงา ประธานชุมชนหนองปลาเข็ง , นายอำคา วรรณพฤกษณ์ ประธาน อสม. ชุมชนหนองปลาเข็ง , คณะกรรมการชุมชน , สมาชิก อสม. , เครือข่ายสุขภาพชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตราการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ วิทยากร นางสาวสุนิสา กิตติยา ที่ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้การออกกำลังกาย “ตันเถียนโยคะด้วยดัมเบลดินทราย” ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 1 การดูทั้งหมด

พิธีถวายพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเทศบาลท่าพระ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๙ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีถวายพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเทศบาลท่าพระ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ โดยได้รับเมตตาจาก พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม เมตตามอบให้โรงเรียนเทศบาลท่าพระ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ไว้เป็นที่สักการะบูชา กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , นายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาล , พนักงานครู เข้าร่วมพิธีฯ ภายใต้มาตราการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอกราบขอบพระคุณ พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม ที่ได้เมตตามอบพระพุทธรูป ให้แก่โรงเรียนเทศบาลท่าพระ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 3 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้

โครงการส่งเสริมสุขภาพกายดี จิตดี ด้วยดนตรีเพื่อสุขภาพช่วยห่างไกลยาเสพติด ชุมชนหนองบัวดีหมี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพกายดี จิตดี ด้วยดนตรีเพื่อสุขภาพช่วยห่างไกลยาเสพติด ชุมชนหนองบัวดีหมี ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนางอัมพร อินทะแสง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ กล่าวรายงานฯ ณ ศาลาชุมชนบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องที่หรือพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๑๐,๔๐๐ บาท และได้รับเกียรติจากนายถนนอม มีป้อง สมาชิกสภาเทศบาล , นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , คณะกรรมการชุมชน , สมาชิก อสม. , เครือข่ายสุขภาพชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม ภายใต้มาตราการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านวิทยากร ร้อยตำรวจเอกเจริญ ศรีหาวงษ์ รองสารวัตรป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรท่าพระ ที่ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 12 การดูทั้งหมด

เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการ Bubble and Seal ในสถานประกอบการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางแสงมณี สอนสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ เข้าร่วมการประชุมการดำเนินการ Bubble and Seal ในสถานประกอบการจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ โดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนก่น การประชุมในครั้งนี้มีหัวหน้าส่วนราชการ , นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น , อุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้บริหารองค์กรเอกชน , สถานประกอบการ , โรงงานอุตสาหกรรมฯ เข้าร่วมการประชุมหารือกำหนดแนวทางในการดำเนินการ Bubble and Seal มาตราการในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด – ๑๙ ในสถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 3 การดูทั้งหมด

โครงการชุมชนสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดโรค ปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม ปลอดโรค ปลอดขยะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยมีนายสุพัฒนื รัตนจุล ผู้ใหญ่บ้านสามัคคี หมู่ ๑๓ กล่าวรายงานฯ ณ ศาลาหลวงปู่ยิ้ม ชุมชนสามัคคี กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องที่หรือพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๑๘,๙๐๐ บาท ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน , สมาชิก อสม. และประชาชนทั่วไป ฯลฯ ภายใต้มาตราการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 8 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วนการประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง , หัวหน้าสำนักปลัด , หัวหน้าฝ่ายฯ , พนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 7 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้

ครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๔ หมู่ ๒๐

วันพุธที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังและป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๔ หมู่ ๒๐ โดยมีนายสวาท พลสา ประธานชุมชนหนองบัวดีหมี ๔ กล่าวรายงานฯ ณ ศาลาชุมชนบ้านหนองบัวดีหมี ๔ หมู่ ๒๐ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องที่หรือพื้นที่ เทศบาลตำบลท่าพระ และได้รับเกียรติจากท่าน ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม , นายศักดิ์ดา วังสง ผู้ใหญ่บ้านหนอนงบัวดีหมี หมู่ ๒๐ , คณะกรรมการชุมชน , สมาชิก อสม. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมฯ ภายใต้มาตราการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ วิทยากร นางชนันญญา โยธานนท์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองบัวดีหมี ที่ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 2 การดูทั้งหมด