ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระเ รื่อง การจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 โดยวิธี ทอดตลาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ

ประกาศ จำหน่ายพัสดุ ศพด.

Loading