รายละเอียดการจำหน่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีทอดตลาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลท่าพระ(เพิ่มเติม)

รายละเอียดเพิ่มเติม

Loading