Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของครัวเรือนและบ้านพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 1,921 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้

เตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๔๖๕

เทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าพระ,แผนกสัตวบาล กองการสัตว์และเกษตรกรรม ที่2 กรมการสัตว์ทหารบก,พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานจ้างเทศบาลฯ ร่วมมือร่วมใจ กรอกกระสอบทราย เพื่อบริการประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณริมแม่น้ำชี นำกระสอบทรายไปกั้นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัย
📸 ภาพข่าว :เทศบาลตำบลท่าพระ

 5,867 การดูทั้งหมด

ลงพื้นที่นำกระสอบทรายเสริมแนวกันน้ำ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ , ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๑๑ , พนักงานเทศบาล , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าพระ , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และชาวบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ ลงพี้นที่นำกระสอบทรายเสริมแนวกันน้ำบริเวณหนองซ่ง บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ พื้นที่รอยต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ในการนี้พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม และคณะสงฆ์ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเสริมแนวกระสอบทรายกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม
————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 4,976 การดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ซอยท่าพระวิทย์ 8 ม.11 บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประก3

 2,424 การดูทั้งหมด

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางสุวณี ศรีหงส์ ผู้อำนวยการกองคลัง และนางวราภรณ์ วิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายรวิชญ์ จำปานุ้ย ท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น และผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ๕ กลุ่มงาน ประชุมชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการสำคัญให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ การประชุมในครั้งนี้มีนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 3,512 การดูทั้งหมด

กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า” โดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงานต่อท่านประธานในพิธีฯ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรเอกชน ผู้บริหารสถานศึกษา สมาชิกจิตอาสาฯ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน บริษัท ห้างร้าน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพรักยิ่งของปวงชนชาวไทย
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ ท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ และขอขอบคุณท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ ที่ได้มอบสิ่งของสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 3,337 การดูทั้งหมด

พิธีเปิดการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ พนักงานเทศบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด และมีนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเข้าร่วมการเรียนการสอน จำนวน ๖๒ คน
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอกราบขอบพระคุณ พระครูธรรมาภิสมัย ดร. ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน และขอขอบคุณอาจารย์ประเสริฐ ชมพรมมา อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะศึกษาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน ที่ได้เมตตาและให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้การนำหลักพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ
————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 3,188 การดูทั้งหมด

ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่การดำเนินการตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า”

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเตรียมความพร้อมและมอบหมายหน้าที่การดำเนินการตามโครงการท้องถิ่นอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณหนองสิม – หนองใต้ (หนองหมี) บ้านหนองบัวดีหมี โดยพิธีเปิดโครงการฯ เทศบาลตำบลท่าพระ ได้รับเกียรติจาก นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ การประชุมในครั้งนี้มีท่านผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอเชิญชวนสมาชิกจิตอาสา ประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมพิธีปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์ป่า” ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ บริเวณหนองสิม – หนองใต้ (หนองหมี)
————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ
   

 3,168 การดูทั้งหมด

ลงพื้นที่ร่วมกับคณะท่านผู้บริหาร เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ (ถนนขุมหิน)

วันจันทร์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณถนนขุมหิน บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลตำบลท่าพระ ลงพื้นที่ร่วมกับคณะท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ นำโดยนายรังสรรค์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ เพื่อตรวจสอบและหาแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ (ถนนขุมหิน) จากการตรวจสอบในเบื้องต้นคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาแนวทางในการวางท่อระบายน้ำโดยจะนำข้อมูลที่รวบรวมได้ในวันนี้เข้าที่ประชุมเพื่อหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ต่อไป
————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 3,175 การดูทั้งหมด