Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมหอสมุดรัฐสภาในรูปแบบเสมือนจริง Virtual Tour 360 ํ

ประชาสัมพันธ์

Loading

วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมยอดขวัญ เทศบาลเมืองศิลา นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าร่วมพิธีรับ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานในพิธี

วันศุกร์ ที่ ๒๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ห้องประชุมยอดขวัญ เทศบาลเมืองศิลา นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าร่วมพิธีรับ พระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายไกรสร กองฉลาด เป็นประธานในพิธี

Loading

รายงานผลดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร พ.ศ.2566

รายงานผลดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร พ.ศ.2566

CCF_000053

 

Loading

วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , หัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ ,พนักงานลูกจ้าง คณะครูจากโรงเรียนเทศบาลท่าพระ และคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมบวงสรวงศาลพระภูมิประจำเทศบาล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ กาลนี้ นายก ได้กล่าวสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล ข้อความ บางตอน กล่าวไว้ว่า “การดำรงอยู่ของเทศบาล ถือเป็นสัญญาลักษณ์แห่งการนำพาความเจริญ มายังชุมชนท้องถิ่นซึ่งเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากร การมุ่งสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์”

วันพุธ ที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาเทศบาล นำโดย นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , หัวหน้าส่วนราชการ นำโดย นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ ,พนักงานลูกจ้าง คณะครูจากโรงเรียนเทศบาลท่าพระ และคณะครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมบวงสรวงศาลพระภูมิประจำเทศบาล เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ กาลนี้ นายก ได้กล่าวสารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายอนุทิน ชาญวีรกุล ข้อความ บางตอน กล่าวไว้ว่า “การดำรงอยู่ของเทศบาล ถือเป็นสัญญาลักษณ์แห่งการนำพาความเจริญ มายังชุมชนท้องถิ่นซึ่งเทศบาลเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเมือง ผ่านการบริหารจัดการทรัพยากร การมุ่งสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชน การพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลตามอำนาจหน้าที่ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์”

Loading

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ที่ร่วมทำกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ โดยกิจกรรมวันนี้ ในช่วงเช้า ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำร้องเพลงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเริ่ม การเรียนการสอน กิจกรรมแรก เป็นการใช้ผ้าขาวม้า เป็นอุปกรณ์ ในการออกกำลังกาย โดยวิทยากรจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมถัดมา คือการจัดทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า เพื่อใช้เป็นของไหว้,ของฝากและของที่ระลึก โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ และนางพิไล ทานา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นวิทยากร สาธิตและถ่ายทอด การทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า หลักจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นักเรียนผู้สูงอายุ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ก่อนเดินทางกลับบ้าน

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้สูงอายุ ที่ร่วมทำกิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ โดยกิจกรรมวันนี้ ในช่วงเช้า ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำร้องเพลงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ ก่อนเริ่ม การเรียนการสอน
กิจกรรมแรก เป็นการใช้ผ้าขาวม้า เป็นอุปกรณ์ ในการออกกำลังกาย โดยวิทยากรจาก กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมถัดมา คือการจัดทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า เพื่อใช้เป็นของไหว้,ของฝากและของที่ระลึก โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ และนางพิไล ทานา หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นวิทยากร สาธิตและถ่ายทอด การทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า หลักจากเสร็จสิ้นกิจกรรม นักเรียนผู้สูงอายุ ร่วมรับประทานอาหารเที่ยง ก่อนเดินทางกลับบ้าน

Loading

วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือน เป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ “แก้จนคนขอนแก่น สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” เทศบาลตำบลท่าพระได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

วันอังคาร ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมแก่นเมือง ชั้น ๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมพิธีมอบวัสดุอุปกรณ์การประกอบอาชีพแก่ครัวเรือน เป้าหมายในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ “แก้จนคนขอนแก่น สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน” เทศบาลตำบลท่าพระได้รับเงินอุดหนุนสำหรับการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุที่เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น

Loading

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้สูงอายุ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในวันดังกล่าว ช่วงเช้าก่อนเริ่มกิจกรรม ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นผู้นำกล่าวร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ก่อนเริ่ม ทำกิจกรรม วิทยากรในกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ แสงดาว วิทยากร จากบริษัท สมาร์ทเทรนนิ่ง ออแกไนซ์ และพาณิชย์ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ การสร้างสุข ๕ มิติ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ซึ้งได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นอย่างมาก ในเวลา ต่อมา นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ ได้เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจกับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่นกัน

วันพุธที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เข้าตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจแก่นักเรียนผู้สูงอายุ ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ในวันดังกล่าว
ช่วงเช้าก่อนเริ่มกิจกรรม ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นผู้นำกล่าวร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ก่อนเริ่ม ทำกิจกรรม วิทยากรในกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก นายทนงศักดิ์ แสงดาว วิทยากร จากบริษัท สมาร์ทเทรนนิ่ง ออแกไนซ์ และพาณิชย์ เป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับ การสร้างสุข ๕ มิติ สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ซึ้งได้สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เป็นอย่างมาก ในเวลา ต่อมา นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ ได้เข้าเยี่ยม และให้กำลังใจกับ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช่นกัน

Loading

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลท่าพระ เทศบาลตำบลท่าพระจัดกิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์ และกีฬาชุมชนสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๗.๓๐ น. ณ ศูนย์การเรียนรู้เทศบาลตำบลท่าพระ
เทศบาลตำบลท่าพระจัดกิจกรรมประเพณี วันสงกรานต์ และกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ขึ้น โดย มีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิด และ กล่าวรายงานเปิดโครงการ โดย นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ ในกิจกรรม ได้รับเกียรติจาก คณะผู้บริหาร,สภาเทศบาลตำบลท่าพระ นำโดย นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานลูกจ้างเทศบาลฯ,กำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ภายในกิจกรรม มีการถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ภายในเขตเทศบาล,สรงน้ำพระ,รดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุภายในชุมชนของเทศบาลตำบลท่าพระ,การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน,การประกวดขบวนพาเหรด,การประกวดก่อเจดีย์ทราย และการแสดงโชว์ต่างๆ ของแต่ละชุมชน รวมไปถึง การแสดงโชว์ สตั้นท์แมนของเยาวชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ
ชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในการก่อเจดีย์ทราย คือ ชุมชนหนองปลาเข็ง ๒ , ชุมชุนที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ขบวนพาเหรด คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๓ /// กีฬาพื้นบ้าน ในกิจกรรมดังกล่าว ได้แก่ การแข่งขัน วิ่งผลัดกระสอบผสม ชายหญิง ชุมชนที่ชนะเลิศ อันดับที่ ๑ คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ รางวัลชนะเลิศรองอันดับ ๑ คือชุมชน หนองบัวดีหมี ๓ และรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คือชุมชนท่าพระเนาว์ ๒ // กีฬาวิ่งผลัดซุปเปอร์แมน ทีมผสม ชายหญิง ชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ได้แก่ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๒ และชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๓ //กีฬาวิ่งผลัดเสียบ ผสม ชายหญิง ชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๒ ชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ และชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ คือ ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ //กีฬาวิ่งสามขา ทีมชาย ชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ ๑ คือ ชุมชนหนองบัวดี ๔ ชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๒ และชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ชุมชนนองปลาเข็ง ๒ //กีฬาวิ่งสามขา ทีมหญิง ชุมนที่ได้รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๔ ชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ คือ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ และชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๒ และกีฬา สกีบก ทีมผสม ชายหญิง ชุมชนที่ได้รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๑ คือชุมชน ท่าพระเนาว์ ๒ ชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ ชุมชนหนองปลาเข็ง ๒ และชุมชนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ คือ ชุมชนหนองบัวดีหมี ๔
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ ทุกท่านมี่เข้าร่วมกิจกรรม ดังกล่าว หากมีสิ่งใด ที่ขาดตกบกพร่อง เทศบาลตำบลท่าพระ ขออภัยมา ณ ที่นี้ หวังว่าในปีต่อๆ ไป ท่านจักให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมของทางเทศบาลฯ ต่อไป สวัสดีปีใหม่ไทย ของให้ทุกท่านมีแต่ความสุข พบเจอแต่สิ่งดีงาม เดินทางปลอดภัย มีโชคชัย ในทุกๆก้าวที่เดินทาง

Loading

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ นำโดย นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, ร้อยโทวิชิตร ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมทั้งคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ , นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ, หัวหน้าส่วนราชการ.พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ, นายกฤษณ์ กลิ่นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ พร้อมทั้งคณะครูและครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกันกราบไหว้ขอพร และสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับต้นเอง หลังจากไหนได้มีการ รดน้ำดำหัวขอพรกับผู้ใหญ่ ในเทศบาลตำบลท่าพระ รวมไปถึงการกล่าวอวยพรและกล่าวขอขมาซึ่งกันและกัน เนื่องในวันสงกรานต์ ครั้งนี้ด้วย

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
ได้จัดกิจกรรม สรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัว เนื่องในวันสงกรานต์ นำโดย นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, ร้อยโทวิชิตร ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ, นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมทั้งคณะสมาชิกสภาเทศบาลฯ , นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ, หัวหน้าส่วนราชการ.พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ, นายกฤษณ์ กลิ่นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ พร้อมทั้งคณะครูและครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกันกราบไหว้ขอพร และสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคล ให้กับต้นเอง หลังจากไหนได้มีการ รดน้ำดำหัวขอพรกับผู้ใหญ่ ในเทศบาลตำบลท่าพระ รวมไปถึงการกล่าวอวยพรและกล่าวขอขมาซึ่งกันและกัน เนื่องในวันสงกรานต์ ครั้งนี้ด้วย

Loading

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ป้อมตำรวจสามแยกท่าพระ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตำบลท่าพระ เปิดจุดบริการประชาชน – ด่านชุมชน เทศบาลตำบลท่าพระ โดยมี นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ป้อมตำรวจสามแยกท่าพระ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ตำบลท่าพระ เปิดจุดบริการประชาชน – ด่านชุมชน เทศบาลตำบลท่าพระ โดยมี นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิด และนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ฯ ประกอบไปด้วย คณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ นำโดย นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ,หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าพระ , กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน , อปพร.เทศบาลตำบลท่าพระ ทั้งนี้เทศบาบตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ บริษัทขอนแก่นบริวเวอรี่จำกัด,บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด โรงงานขอนแก่น ,บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยทางรถ จำกัด,บริษัท ซีพีแรม จำกัด,ร้านเมย์ บรรจุภัณฑ์, บริษัท พลอยพรรณ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด,สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น ,ศูนย์บริการวิชาการที่ ๕ จังหวัดขอนแก่น , สำนักงาน อ.ส.ค.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น) ,ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น นายพีระพงษ์ วิริยสถิตย์กุล,ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๖ ขอนแก่น นายปรีดา สร้อยคำ,แผนกสัตวบาลกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ ๒ ,สถานีตำรวจภูธรท่าพระ , วิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ , องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน – ด่านตรวจชุมชน เทศบาลตำบลท่าพระ ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย หากมิได้เอ่ยนาม ท่านได

Loading