Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกปฏิบัติงานพ่นน้ำยากำจัดแมลงที่เป็นพาหะโรค Lumpy skin disease virus (LSD)

วันพุธที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าพระ ออกปฏิบัติงานพ่นน้ำยากำจัดแมลงที่เป็นพาหะโรค Lumpy skin disease virus (LSD) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดกับสัตว์เฉพาะใน โค และกระบือ สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีผิวหนังเป็นตุ่มก้อนกระจายทั่วผิวหนัง สามารถแพร่ติดต่อได้ผ่านทางการสัมผัสสัตว์ป่วยและแมลงดูดเลือด ณ บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ และหมู่ ๒๐
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ นายฐิตินันท์ แสงนาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่น เขต ๑ ที่ได้มอบผลิตภัณฑ์กำจัดแมลงและสัตว์รบกวน ให้กับเทศบาลตำบลท่าพระ นำไปฉีดพ่นป้องกันการแพร่ระบาดโรคช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยง โค กระบือ ขอขอบคณ ไว้ ณ โอกาสนี้
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 3 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยแรก (ครั้งที่ ๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และมีนางสาวพจนาถ คาดีวี เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๑๑ ท่าน และมีคณะผู้บริหาร นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมฯ ในครั้งนี้เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เสนอญัตติขอรับความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมพอสรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยแรก (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบการรื้อถอนห้องประชาสัมพันธ์
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลท่าพระ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องขออนุมัติโอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลท่าพระ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 3 การดูทั้งหมด

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ

วันจันทร์ที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความเมตตาจาก พระมหาปพน กตฺสาโร ผู้แทนภิกษุสงฆ์ , พระใบฎีกาณัฐวุฒิ ชยฺธมโม ผู้แทนภิกษุสงฆ์ และท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิเช่น นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , นายธนศักดิ์ ผิวเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาล , นายชลวิทย์ บุญศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองบัวดีหมี , นายวารินทร์ อินธิสอน อดีตผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลท่าพระ , นางวาทินี ศิริพันธ์ุ ผู้จัดการสหกรณ์เครดิตยูเนียนท่าพระ , นางบานเย็น ชรากาหมุด หัวหน้า กศน.ตำบลท่าพระ , นางอภิญญา วงศ์การดี หัวหน้า กศน.ตำบลพระลับ , นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ , คณะผู้ปกครอง ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้มาตราการเว้นระยะห่างทางสังคม Social distancing
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบคุณ ท่านกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ , คณะกรรมการสถานศึกษา , ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระและโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 2 การดูทั้งหมด

ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยการเตรียมความพร้อมรับการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ การตรวจความพร้อมในครั้งนี้ท่านนายกเทศมนตรีได้ให้คำแนะนำแก่คณะครูและเจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ต่อไป
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 36 การดูทั้งหมด,  3 การดูวันนี้

ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลท่าพระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการกองทุนฯ เข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 8 การดูทั้งหมด

ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (หนองหมี)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานเทศบาลในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ำสาธารณะ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (หนองหมี) บ้านหนองบัวดีหมี ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้มีสามาชิกจิตอาสาฯ / ผู้นำหมู่บ้าน / ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 14 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ในฐานะคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ โดยมีนางพัฒนาวดี วิริยปิยะ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม ฯ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ชั้น ๒ การประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบและพิจารณา อาทิ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานและรายจ่ายเงินกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๓ , การจัดทำแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานและบริหารกองทุนฯ ประจำปี ๒๕๖๔ เป็นต้น ซึ่งมีคณะกรรมการกองทุนฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมครบองค์ประชุมฯ
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 6 การดูทั้งหมด

โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยื่น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

จันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยื่น เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ” โดยมีท่าน พลตำรวจโท สุภากร คำสิงห์นอก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปฏิบัติราชการตำรวจภูธรภาค ๔ เป็นประธานในพิธีฯ และมี พันตำรวจเอก ประวิทย์ โทหา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าพระ กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ณ วัดโนนสูง บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาทิเช่น พลตำรวจตรี พุทธิพงศ์ มุสิกูล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , นายดุลยาภพ แสงลุน ปลัดอำเภอเมืองขอนแก่น , น.ส.นุชนีย์ จันทรนุช ผู้อำนวยการส่วนบังคับใช้กฏหมาย สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค ๔ , นายวิสิฐ์ จันทะรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , นายสายันต์ ผดุงกิจ กำนันตำบลท่าพระ เป็นต้น ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ และพร้อมกันนี้ท่านประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบสิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้ง และหมวกกันน็อค ให้แก่ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องฯ สุดท้ายผู้ใหญ่บ้านห้วยเตย หมู่ที่ ๙ พร้อมด้วยหัวหน้าคุ้ม ๙ คุ้ม และข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรท่าพระ ได้ตรวจปัสสาวะเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเป็นแบบอย่างให้แก่ประชาชน
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 16 การดูทั้งหมด,  3 การดูวันนี้

ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ / ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมในครั้งนี้มีท่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ / คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลฯ / สมาชิกสภาเทศบาล / พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ ครบองค์ประชุม
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 17 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้

ออกปฏิบัติงานพ่นน้ำยาหมอกควัน (คอกสัตว์เลี้ยง)

วันพุธที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นางแสงมณี สอนสวาท หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ นำคณะเจ้าหน้าที่งานควบคุมโรค กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าพระ ออกปฏิบัติงานพ่นน้ำยาหมอกควัน (คอกสัตว์เลี้ยง) กำจัดแมลงที่เป็นพาหะโรค Lumpy skin disease virus (LSD) ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เกิดกับสัตว์เฉพาะใน โค / กระบือ สัตว์ที่ติดเชื้อจะมีผิวหนังเป็นตุ่มก้อนกระจายทั่วผิวหนัง สามารถแพร่ติดต่อได้ผ่านทางการสัมผัสสัตว์ป่วยและแมลงดูดเลือด
หากพบสัตว์ (โค กระบือ) ป่วยหรือมีความผิดปกติ สามารถแจ้งให้ผู้นำท้องที่ หรือเจ้าพนักงานกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ทราบในทันที
——————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 9 การดูทั้งหมด,  2 การดูวันนี้