Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

วันพุธที่ ๖ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำส่งขยะอันตรายจากชุมชนไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ ศูนย์เครื่องจักรกลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ถนนเลี่ยงเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น นำส่งขยะอันตรายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไปกำจัดให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ ต่อไป
——————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ
 

 17 การดูทั้งหมด,  17 การดูวันนี้

ประชุมชี้แจงแนวทางและเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลท่าพระ

วันอังคารที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานที่ประชุมชี้แจงแนวทางและเตรียมความพร้อมเพื่อพิจารณาจัดทำ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าฝ่ายฯ และพนักงานเทศบาล ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำงบประมาณ เข้าร่วมการประชุมฯ
————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 148 การดูทั้งหมด,  66 การดูวันนี้

โครงการ คัดแยกขยะในครัวเรือน “ปลอดโรค ปลอดขยะ” ชุมชนหนองบัวดีหมี ๑ บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗

วันอังคารที่ ๕ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ศาลาประชาคม ชุมชนหนองบัวดีหมี ๑ หมู่ ๗ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ คัดแยกขยะในครัวเรือน “ปลอดโรค ปลอดขยะ” ชุมชนหนองบัวดีหมี ๑ บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ โดยมีนางอัมพร อินทะแสง ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ กล่าวรายงานฯ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , นางจงจิต สระบัวคำ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , นายสุวรรณ มีป้อง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ , ผู้นำชุมชน , สมาชิก อสม. และประชาชนชาวชุมชนหนองบัวดีหมี ๑ เข้าร่วมกิจกรรมฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ สำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ จำนวน ๑๗,๙๕๐ บาท และขอขอบคุณ ท่านวิทยากร นางวิไลภรณ์ ศิริกา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านโต้น ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการขยะให้แก่ชาวชุมชนหนองบัวดีหมี ๑ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 146 การดูทั้งหมด,  64 การดูวันนี้

ออกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ และ ชุมชนหนองปลาเข็ง ๒ ณ บริเวณวัดศิริมงคล บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ ๑

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี และนายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำทีมโดย นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ออกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ “คัดแยกขยะที่ต้นทาง ช่วยสร้างความสะอาดให้ชุมชน ” กิจกรรม “ขยะพิษ / ขยะอันตราย แลกไข่” ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ และ ชุมชนหนองปลาเข็ง ๒ ณ บริเวณวัดศิริมงคล บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ ๑
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 260 การดูทั้งหมด,  64 การดูวันนี้

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางในชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางในชุมชน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยมีนายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ท่านผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ประธาน อสม. ฯลฯ เข้าร่วมในพิธีฯ และเข้ารับการฝึกอบรมฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณคณะวิทยากรจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น และจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายมรรค ศรีขาว ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดขอนแก่น บรรยายถ่ายทอดความรู้ในด้านการจัดทำแผนแก้ไขปัญหาครัวเรือนเปราะบางให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 260 การดูทั้งหมด,  64 การดูวันนี้

กิจกรรม “ขยะพิษ / ขยะอันตราย แลกไข่”

วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่คณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่ออกปฏิบัติงานตามโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ “คัดแยกขยะที่ต้นทาง ช่วยสร้างความสะอาดให้ชุมชน” กิจกรรม “ขยะพิษ / ขยะอันตราย แลกไข่” ณ บริเวณ จุดที่ ๑) ศาลากลางบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ , จุดที่ ๒) ศาลากลางบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๒๐ จุดที่ ๓) ศาลากลางบ้านท่าพระเนาว์ หมู่ ๖ และจุดที่ ๔) บริเวณถนนเจนจบทิศใกล้ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ ๖ กิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนชาวบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ , หมู่ ๒๐ และบ้านท่าพระเนาว์ หมู่ ๖ นำขยะพิษ / ขยะอันตรายมาแลกไข่เป็นจำนวนมาก
—————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 260 การดูทั้งหมด,  64 การดูวันนี้

เทศบาลตำบลท่าพระ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการขยะอันตราย / ขยะพิษ เอามาแลกไข่ กับเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปี ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลท่าพระ ขอประชาสัมพันธ์ โครงการขยะอันตราย / ขยะพิษ เอามาแลกไข่ กับเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปี ๒๕๖๕ กำหนดรับแลก……
วันพุธที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ณ สถานที่ใก้ลบ้าน……
๑) ศาลากลางบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ ๒) ศาลากลางบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๒๐ ๓) ศาลากลางบ้านท่าพระเนาว์ หมู่ ๖ และ ๔) บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ ๖
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ณ สถานที่ใกล้บ้าน…..
๑) ศาลากลางบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๑๑ ๒) ศาลากลางบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๑๘ ๓) ศาลาหลวงปู่ยิ้ม บ้านสามัคคี หมู่ ๑๓ และ ๔) บริเวณตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี หมู่ ๑๐
วันศุกร์ที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ถึง ๑๗.๐๐ น. ณ สถานที่ใกล้บ้าน…..
บริเวณวัดศิริมงคล บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ ๑ (ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ และ ๒)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลท่าพระ (ในเวลาราชการ) โทรศัพท์ (๐๔๓) ๒๖๒๒๕๐
————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ
๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

 533 การดูทั้งหมด,  63 การดูวันนี้

เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ นำคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน , แกนนำกลุ่มอาชีพฯ , พนักงานเทศบาล , ครู , นักเรียนโรงเรียนชุมชนท่าพระ และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าพระ เข้าร่วมโครงการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ ประจำปี ๒๕๖๕ ซึ่งเทศบาลตำบลท่าพระ ได้สมัครและนำเข้าข้อมูลในระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตนเอง (Self Aseesment Report : SAR) การประเมินฯ ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยมีท่านคณะอนุกรรมการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ระดับพื้นที่ นำโดยท่าน ว่าที่ร้อยโท เกรียงไกร ธุระพันธ์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ ดำเนินการตรวจประเมินโครงการ ๓๕ ตัวชี้วัด ๔ องค์ประกอบ ประกอบด้วย ๑) องค์ประกอบด้านเมืองอยู่ดี ๒) องค์ประกอบด้านคนมีสุข ๓) องค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืน และ ๔) องค์ประกอบด้านเมืองแห่งการเรียนรู้
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคณะท่านคณะอนุกรรมการประเมินสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็น “เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน” และขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้บริหารสถานศึกษา , ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , กำนัน , ผู้ใหญ่บ้าน , ผู้นำชุมชน , แกนนำกลุ่มอาชีพฯ ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมการประเมินฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 529 การดูทั้งหมด,  63 การดูวันนี้

ออกปฏิบัติงานโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ และชุมชนท่าพระเนาว์ ๒

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายสำราญ เกื้อกิจ สมาชิกสภาเทศบาล , นายพงษ์เทพ วิเชียร สมาชิกสภาเทศบาล , นายทวี เหมรา สมาชิกสภาเทศบาล และนายสุดใจ ศรวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ออกปฏิบัติงานโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรม “สำรวจ ขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก (เคาะประตูบ้าน)” ณ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ และชุมชนท่าพระเนาว์ ๒ กิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าพระ นำสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ไปรับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ
 

 625 การดูทั้งหมด,  63 การดูวันนี้

ออกปฏิบัติงานโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ ณ ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ และชุมชนหนองปลาเข็ง ๒

วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ที่ออกปฏิบัติงานโครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๕ กิจกรรม “สำรวจ ขึ้นทะเบียนและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าเชิงรุก (เคาะประตูบ้าน)” ณ ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ และชุมชนหนองปลาเข็ง ๒ กิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าพระ นำสัตว์เลี้ยง สุนัข แมว ไปรับการฉีดวัคซีนเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 893 การดูทั้งหมด,  63 การดูวันนี้