Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศรายชื่อประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติฉุกเฉิน (วาตภัย) ปี ๒๕๖๖ ที่ขอรับความช่วยเหลือต่อเทศบาลตำบลท่าพระ

vata

 3,548 การดูทั้งหมด,  27 การดูวันนี้

ต้อนรับและพบปะกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้ท่านร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับและพบปะกับนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนครั้งที่สาม ในเรื่อง การจัดทำบัญชีครัวเรือน การออมในผู้สูงอายุ การฝึกอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ฯลฯ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้สูงอายุเข้าร่วม จำนวน ๖๐ คน บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 6,222 การดูทั้งหมด,  27 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เอกสารที่สแกน1

 8,059 การดูทั้งหมด,  29 การดูวันนี้

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง รับสมัครสอบสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

BRNB422003FE7EC_001826

 10,524 การดูทั้งหมด,  26 การดูวันนี้

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยของครัวเรือนและบ้านพักอาศัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

 2,001 การดูทั้งหมด

เตรียมการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ พ.ศ.๒๔๖๕

เทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมทั้ง เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ท่าพระ,แผนกสัตวบาล กองการสัตว์และเกษตรกรรม ที่2 กรมการสัตว์ทหารบก,พนักงานเจ้าหน้าที่พนักงานจ้างเทศบาลฯ ร่วมมือร่วมใจ กรอกกระสอบทราย เพื่อบริการประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยอยู่ใกล้บริเวณริมแม่น้ำชี นำกระสอบทรายไปกั้นเพื่อป้องกันน้ำเข้าท่วมขังบริเวณที่อยู่อาศัย
📸 ภาพข่าว :เทศบาลตำบลท่าพระ

 5,900 การดูทั้งหมด

ลงพื้นที่นำกระสอบทรายเสริมแนวกันน้ำ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ , ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ , ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๑๑ , พนักงานเทศบาล , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าพระ , เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และชาวบ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ ลงพี้นที่นำกระสอบทรายเสริมแนวกันน้ำบริเวณหนองซ่ง บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ พื้นที่รอยต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ในการนี้พระราชประสิทธิคุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น / เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม และคณะสงฆ์ได้ร่วมกับคณะเจ้าหน้าที่และชาวบ้านเสริมแนวกระสอบทรายกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เกษตรกรรม
————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 5,009 การดูทั้งหมด

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำและขยายผิวจราจร ซอยท่าพระวิทย์ 8 ม.11 บ้านหนองบัวดีหมี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประก3

 2,460 การดูทั้งหมด

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางสุวณี ศรีหงส์ ผู้อำนวยการกองคลัง และนางวราภรณ์ วิเศษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง เข้าร่วมการประชุมผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น โดยมีนายธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นายรวิชญ์ จำปานุ้ย ท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น และผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น ๕ กลุ่มงาน ประชุมชี้แจงข้อกฎหมาย ระเบียบหนังสือสั่งการสำคัญให้แก่ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการได้รับทราบ การประชุมในครั้งนี้มีนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดเทศบาล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนราชการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น เข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 3,547 การดูทั้งหมด