Category Archives: ข่าวประชาสัมพันธ์

พนักงานเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ในทางเดินหายใจ ((ATK) ในวันแรกของการเริ่มต้นปฏิบัติงานหลังเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕

วันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี และร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี นำคณะพนักงานเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ , พนักงานจ้างฯ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลตำบลท่าพระ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-๑๙ ในทางเดินหายใจ ((ATK) ในวันแรกของการเริ่มต้นปฏิบัติงานหลังเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๕ เป็นไปตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตราการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๖๐) ผลการตรวจไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 14 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้

ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ และมีนางสาวพจนาถ คาดีวี เป็นเลขานุการสภาเทศบาลฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๑๒ ท่าน และมีคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ , นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , นายธนวันต์ ช่างทอง เลขานุการนายกเทศมนตรี และนายวันชัย บุญเมฆ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมฯ ในครั้งนี้เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เสนอญัตติต่อสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมพอสรุปได้ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ
๓.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
๓,๒ รายงานการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ของเทศบาลตำบลท่าพระ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง ขอออนุมัติตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวดเงินอุดหนุนในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของเทสบาลตำบลท่าพระ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)
.
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 11 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้

ร่วมให้การต้อนรับท่านดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน / ด่านชุมชนเทศบาลตำบลท่าพระ สามแยกถนนมิตรภาพ – โกสุมพิสัย

วันพุธที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับท่านดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น , พลตำรวจตรี นพเก้า โสมนัส ผู้บังคับการตำรวจภูธณจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะฯ ที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน / ด่านชุมชนเทศบาลตำบลท่าพระ สามแยกถนนมิตรภาพ – โกสุมพิสัย การตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้คำแนะนำแก่คณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และมอบของที่ระลึกให้แก่ประชาชนที่ใช้ยานพาหนะเดินทางกลับภูมิลำเนา
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ
 

 15 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีฯ ณ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน / ด่านชุมชนเทศบาลตำบลท่าพระ สามแยกถนนมิตรภาพ – โกสุมพิสัย กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ , สมาชิกสภาเทศบาล , ผู้บริหารสถาบันการศึกษา , ผู้บริหารองค์กรเอกชน , บริษัท , ห้างร้าน , ผู้นำท้องที่ , ผู้นำชุมชน , สมาชิก อสม. , สมาชิก อป.พร. , ครู นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น เข้าร่วมพิธีฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ นายสุเทพ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และขอขอบคุณ หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้บริหารองค์กรเอกชน , บริษัท , ห้างร้าน ที่ได้มอบสิ่งของ / เครื่องบริโภค สนับสนุนการปฏิบัติงานในครั้งนี้ ขอขอบพระคุณ / ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 8 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้

ประชาสัมพันธ์ “โครงการเรียนฟรี มีรายได้ สร้างเยาวชน..สู่มืออาชีพ”

วันพุธที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องกิจการสภา เทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ร่วมหารือข้อราชการกับคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ซีพีแรม จำกัด และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ “โครงการเรียนฟรี มีรายได้ สร้างเยาวชน..สู่มืออาชีพ” ศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ – ซีพีแรม เปิดการเรียนการสอนระดับ ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม (สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก , สาขาวิชาธุรกิจอาหารและบริการ) และประเภทวิชาอุตสาหกรรม (สาขาวิชาแมคคานทรอนิกส์ , สาขางานเมคคาทรอนิกส์) คุณสมบัติผู้สมัคร จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ เกรดเฉลี่ย ๒.๕๐ ขึ้นไป เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๕ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.๐๒-๘๔๔๘๑๐๐ ต่อ ๑๕๖๓ มือถือ ๐๘๖-๓๔๐๗๐๓๓ , ๐๘๙-๑๗๕๙๑๑๙ , ๐๘๑-๐๙๔๑๕๑๓
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 51 การดูทั้งหมด,  1 การดูวันนี้

ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารจากบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. ณ บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ . ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวดีหมี หมู่ ๗ ลงพื้นที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสำนักงานจัดหางานจังหวัดขอนแก่น และผู้บริหารจากบริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ในโอกาสที่ได้เดินทางไปมอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนพิการ (โครงการเลี้ยงไก่สายพันธุ์และไก่เนื้อ) จำนวน ๑๑๔,๒๔๕ บาท ให้แก่ เด็กชายธนดล พันธ์ทอง ผ่านทางนางสาวภัทรภร หอมหงทับ ผู้ดูแลคนพิการ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้บริหารบริษัท ขอนแก่น บริวเวอรี่ จำกัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้มอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพของคนพิการให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดี
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 11 การดูทั้งหมด

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร เทศบาลตำบลท่าพระ

วันอังคารที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรในองค์กร เทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล อาทิเช่น นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาล , นางสำรวย จำพร รองประธานสภาเทศบาล , นายสมบัติ สีดงเค็ง สมาชิกสภาเทศบาล , นายสำราญ เกื้อกิจ สมาชิกสภาเทศบาล , นายธนศักดิ์ ผิวเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาล , นายสุดใจ ศรวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล , นายถนอม มีป้อง สมาชิกสภาเทศบาล , นายทวี เหมรา สมาชิกสภาเทศบาล , นางจงจิต สระบัวคำ สมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ที่เกียวข้องเข้าร่วมการฝึกอบรมฯ จำนวน ๖๐ คน
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณคณะวิทยากรากสำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้
—————————–
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 8 การดูทั้งหมด

ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย (ภาคอีสาน)

วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี ร่วมให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย (ภาคอีสาน) โดยมีนางนุชจารี คล้ายสุวรรณ นายกสมาคมเพื่อผู้บกพร่องท่างจิตแห่งประเทศไทย เป็นประธานที่ประชุมฯ และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย คณะกรรมกการบริหาร , กรรมการเครือข่ายภาค ๕ ภาค ๑ เขตกรุงเทพมหานคร และระดับจังหวัด เข้าร่วมการประชุมในเรื่องการวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการเครื่อข่ายภาคอีสานและจัดเตรียมสถานที่ตั้งสำนักงานของภาคฯ ซึ่งสมาคมฯ ได้ขอใช้สถานที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ (อาคาร กศน.ตำบลท่าพระ) ใช้เป็นสำนักงานภาคฯ การประชุมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด , นายเอกรัตน์ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 21 การดูทั้งหมด

คณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล”

วันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔
นายทศภณ วงษาลี ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ นำคณะสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “บทบาทอำนาจหน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาเทศบาล” จัดขึ้นโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภ้ฎอุดรธานี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ การฝึกอบรมในครั้งนี้มีท่านสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ประกอบด้วย ๑) นางสำรวย จำพร รองประธานสภาเทศบาล ๒) นายทวี เหมรา สมาชิกสภาเทศบาล ๓) นายถนอม มีป้อง สมาชิกสภาเทศบาล ๔) นายสุดใจ ศรวิเศษ สมาชิกสภาเทศบาล ๕) นายสำราญ เกื้อกิจ สมาชิกสภาเทศบาล ๖) นางจงจิต สระบัวคำ สมาชิกสภาเทศบาล ๗) นายพงษ์เทพ วิเชียร สมาชิกสภาเทศ เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ โรงแรมแมนดาริน เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
—————————-
ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 17 การดูทั้งหมด

เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ โรงแรมพูลแมนขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดขอนแก่น โดยมีท่าน ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ , ผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย , ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , ผู้บริหารสถาบันการศึกษา , สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , หอการค้าจังหวัดขอนแก่น , ผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรม , นักธุรกิจ อาทิเช่น นายสมชาย เหมทอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย , นายทรงศักดิ์ ทองไทย ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , นายสมิทธ์ โลจรัส เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น , นายประจวบ รักแพทย์ นายอำเภอน้ำพอง , นายเข็มชาติ สมใจวงษ์ เป็นต้น การประชุมในครั้งนี้คณะผู้บริหารการท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ลานขนถ่ายสินค้า (ลาน CY ของการรถไฟแห่งประเทศไทย) สถานีรถไฟท่าพระ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการพัฒนาท่าเรือบก (Dry Port) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ต่อไป
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

 9 การดูทั้งหมด