(2560) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูณทอง หมู่ที่ 11

ประกาศสอบราคา “จ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยคูณทอง หมูที่ 11”

ติดต่อสอบถามและขอซื้อเอกสารสอบราคา ระหว่างวันที่ 19 – 31 พฤษภาคม 2560 ได้ที่กองคลัง เทศบาลตำบลท่าพระ  และในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอเมืองขอนแก่น

purchase_20170522103331