โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) โดยมีนายนิคม พรมภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ารับการฝึกอบรม มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ คณะวิทยากร จากโรงพยาบาลขอนแก่น ประกอบด้วย นางสาวสุภลักษณ์ ชารีพัด / นายประภาส เพ็งโคตร / นายเอกพันธ์ ทานาลาด / นายมานพ ศรีจำนงค์ และนายราเมศร์ ไพสีขาว ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

รับมอบเงินโครงการขอรับการสนับสนุน “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม”

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ รับมอบเงินโครงการขอรับการสนับสนุน “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” จำนวน ๕๓,๙๐๐ บาท จากนายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อนงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ตำบลท่าพระเป็น “ชุมชนต้นแบบตามโครงการ SOCIAL SMART CITY” ระหว่างหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น นายสุธี ศรสวรรค์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลท่าพระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
เทศบาลตำบลทาพระ ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และคณะแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางวัชราพร ไสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม และมีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา ดำเนินการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการสาธารณสุขฯ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิเช่น การติดตามการออกข้อบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๖

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๖ (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑) ตามโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ” TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ณ ห้องคอนเวนชั่น ๓ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หัวหน้าส่วนราชการ / ข้าราชการ / อาจารย์ / นักวิชาการ / ผู้บริหารองค์กรเอกชน / ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

การเตรียมการจัดการประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ / นายนิคม พรมภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง เข้าร่วมประชุมหารือการเตรียมการจัดการประชุมพระสังฆาธิการ ในเขตปกครองคณะสงฆ์จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๖๗๐ รูป ในวันพุธที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ วัดเทพปูรณาราม การประชุมในครั้งนี้มี พระเดชพระคุณ พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม เป็นประธานที่ประชุม และมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าพระ / กำนันตำบลท่าพระ / ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวดีหมี / ผู้แทนผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น / ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น / ผู้แทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ และคณะกรรมการวัดเทพปูรณาราม เข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว

วันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ / นางนิจติยา เหล่าสกุล ผู้อำนวยการ รพ.สต.ท่าพระ และนายสายันต์ ผดุงกิจ กำนันตำบลท่าพระ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลติดดาว นำโดยนางทัศนีย์ ทินราช สาธารณสุขอำเภอหนองเรือ ประธานคณะกรรมการประเมิน รพ.สต.ติดดาว พร้อมคณะฯ โดยพร้อมกันนี้ นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้ร่วมตอบข้อซักถามในฐานะผ้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการให้การสนับสนุนภาระกิจด้านการให้บริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าพระ การตรวจประเมินฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการ รพ.สต. / คณะเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ท่าพระ / ประธาน อสม.เทศบาลตำบลท่าพระ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน

วันพุธที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล กล่าวรายงานฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงาน เสริมสร้างศักยภาพของผู้นำชุมชน และเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดระยอง ซึ่งมีคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๙๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และขอขอบคุณ คณะวิทยากร นำโดย นายอาทิตชย โรมพันธ์ ที่ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ

วันพุธที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล / พนักงานเทศบาล / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชนฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ลงพื้นที่ออกตรวจเยี่ยมกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจนในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ เพื่อขอรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐในด้านการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย และเงินสงเคราะห์ครอบครัว มีจำนวน ๑๕ ราย
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น และคณะเจ้าหน้าที่ฯ ทุกท่าน ที่ได้ให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading

เข้าร่วมในพิธีรับมอบรถเข็นนั่งเด็ก จำนวน ๒๕ คัน จากกองทุน Burma Childen Medical Fund

วันศุกร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ / ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี และนางพิไล ทานา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เข้าร่วมในพิธีรับมอบรถเข็นนั่งเด็ก จำนวน ๒๕ คัน จากกองทุน Burma Childen Medical Fund นำโดย คุณกาญจนา ธอรน์ทัน ผู้อำนวยการกองทุนฯ โดยมี นายทวิช พิมพะ นายอำเภอบ้านแฮด / นายแพทย์สิริ สิริจงวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร / กภ.เรณู ภาวะดี นักกายภาพบำบัด เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น พิธีมอบรถเข็นนั่งเด็กในครั้งนี้มีเด็กพิการจากพื้นที่ อำเภอเมืองขอนแก่น / อำเภอบ้านแฮด / ตำบลท่าพระ / ตำบลดอนหัน และพื้นที่ใกล้เคียง ที่ได้รับมอบรถเข็นฯ มีจำนวน ๒๕ ราย
ในนามของชาวเทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ คุณกาญจนา ธอรน์ทัน ผู้อำนวยการกองทุน Burma Childen Medical Fund พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading