Category Archives: หนังสือประกาศ

ขอส่งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

ขอส่งประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก(PM2.5) ปี พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๗

ประกาศจังหวัดขอนแก่น ฝุ่นPM 2.5

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นมาดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง ของเทศบาลตำบลท่าพระ

ด้วยเทศบาลตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จั

Loading

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

b1

Loading

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 “กิจกรรมร่วมใจประสาน รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด”

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2566  เวลา 08.30 น. นายพิสุทธิ์  อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนเทศบาลท่าพระ โดยมีภาคีเครือข่าย เข้าร่วมเดินขบวน รณรงค์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในชุมชนร่วมกับ น้องๆรักเรียนจากโรงเรียนเทศบาลท่าพระ

Loading

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

17.3

Loading

ประกาศสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

17.2

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศรับโอนเจ้าพนักงานพัสดุ

ประกาศรับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระเทท้ายขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ กองช่าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจั

Loading

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การขยายกำหน

Loading