ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒ รวม ๑๓ หน่วยเลือกตั้ง

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ดร.ณัฎฐพร ชินบุตร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ , ดร.ศุภชัย ศิริธรรมรักษ์ กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ , นายชลวิทย์ บุญศรี กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ และนางสาวพจนาถ คาดีวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เขตเลือกตั้งที่ ๑ และเขตเลือกตั้งที่ ๒ รวม ๑๓ หน่วยเลือกตั้ง การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ