ต้อนรับผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายวรวุฒิ ลนไพรี รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่าพระ ให้การต้อนรับ นายสมชัย อมรวัฒนสวัสดิ์ ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ในโอกาสที่ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานเตรียมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าพระ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ