ฝึกอบรมในความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ สำหรับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าพระ

วันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น.
นางสาวพจนาถ คาดีวี ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมในความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระและนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ สำหรับเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าพระ การฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฎฐพร ชินบุตร ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ , นายชลวิทย์ บุญศรี กรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลท่าพระ , นายประพงษ์ ภักดีธนา หน.งานจัดการเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดขอนแก่น , นายมนตรี สิมมาคำ พนักงานการเลือกตั้ง สนง.กกต.จังหวัดขอนแก่น , นายรวิช จำปานุ้ย ท้องถิ่นอำเภอเมืองขอนแก่น , นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น , นายพูนสุข เหลี่ยมสิงขร รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีฯ โดยมีเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่าพระ (กปน.) จำนวน ๑๓๐ คน เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณคณะวิทยากร ประกอบด้วยนายวิชัย แก้วไทย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนช้าง , นายวิทวัช จันทะรี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า , นายวิวัฒน์ สุวรรณพงษ์ นิติกรชำนาญการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหว้า ที่ได้บรรยายถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ