ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ประจำปี ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น.
พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม และในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลท่าพระ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ , ที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์ฯ ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก / คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม อาทิเช่น พระใบฎีกาณัฐวุฒิ ชยธมฺโม , นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี , ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี , นายธนศักดิ์ ผิวเมืองปัก , นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล , พ.ต.ท.ณรชต แก้วเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิ , นางบานเย็น ชรากาหมุด ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอกราบขอบพระคุณ พระราชประสิทธิคุณ , พระใบฎีกาณัฐวุฒิ ชยธมฺโม และขอขอบคุณ ท่านคณะกรรมการฯ และผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ