ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ในฐานะที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลตำบลท่าพระ และร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี ในฐานะประธานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการ เทศบาลตำบลท่าพระ ประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูฯ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ ซึ่งมีระเบียบวาระการประชุมฯ อาทิเช่น การรายงานผลการดำเนินงานศูนย์ฯ , โครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน สป.สช.ทต.ท่าพระ , การบริการดูแลระยะยาวสำรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) เป็นต้น การประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ