งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปี ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๐๐ น.
นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด งานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปี ๒๕๖๓  โดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีฯ และได้รับความเมตตาจากพระราช      ประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น , เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม แสดงสัมโมทนียกถา และนำผู้เข้าร่วมงานทำพิธีบูชาพระแม่คงคา ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี (หนองสิม หนองใต้) พิธีเปิดงานฯ ในครั้งนี้มีท่านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ทหาร / ตำรวจ / ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน / ประชาชนชาวตำบลท่าพระ และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่น นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ และคุณขนิษฐา พินิจพานิชย์ ภริยาท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปี ๒๕๖๓ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ