เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ , ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลท่าพระ / นายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ , ประธานคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลท่าพระ นำคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการเทศบาลตำบลท่าพระ เดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับการต้อนรับและบรรยายสรุปจากท่าน พระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน , ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม / นายสุทธโสม อาษาพนม รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคม และนายเขียว ขอมีกลาง กำนันตำบลนิคม ณ ที่ทำการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม วัดเวฬุวัน ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอกราบขอบพระคุณท่าน พระครูสิทธิวราคม ดร. เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน , ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม และขอขอบคุณท่านคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลนิคม ทุกท่านที่ได้ให้การต้อนรับและแลกเรียนรู้แนวทางการดำเนินการกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ อย่างดียี่ง ขอกราบขอบพระคุณ และขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ