นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา

วันศุกร์ที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนเทศบาลท่าพระ / ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีนางสาวไปรยา หาญมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนเทศบาลท่าพระ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าพระ จากนั้นนายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติให้แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา อาทิเช่น มาตราการดูแลรักษาความปลอดภัยของเด็ก / งานวิชาการ มาตรฐานการเรียนการสอน การลงโทษ / การรักษาความสะอาด อาหาร ห้องเรียน ห้องน้ำ และเรื่อง จรรยาบรรณของครู เป็นต้น การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองนายกเทศมนตรี / ผู้อำนวยการกองการศึกษา เข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ