ประชุมเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมในครั้งนี้มีคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณท่านคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าพระ ทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ