เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยงานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย)

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยงานออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร – หนองคาย (ระยะที่ ๒ ช่วงนครราชสีมา – หนองคาย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สมาชิกสภาท้องถิ่น / หัวหน้าส่วนราชการ / กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อโครงการฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ