เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและประเมินผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและประเมินผลการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมีนายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และบรรยายพิเศษ เรื่อง แนวนโยบายการช่วยเหลือประชาชนของส่วนกลาง และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการช่วยเหลือประชาชน โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ปลัดเทศบาล / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล / พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ