โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตลาดท่าพระ หมู่ ๑๐ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน / สมาชิก อสม. / ผู้สูงอายู ฯลฯ เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ