เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะลึก ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับใหม่) และหลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามกฏหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน”

วันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “เจาะลึก ระเบียบ กกต.ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ (ฉบับใหม่) และหลักเกณฑ์การเลือกตั้งท้องถิ่น ตามกฏหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์นันทวิทย์ เงียวชัยภูมิ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การฝึกอบรมในครั้งนี้จัดขึ้นโดยสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ โรงแรมไอโฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ