โครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรม “ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน”

วันศุกร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรม “ค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน” ระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๒ กันยายน ๒๕๖๓ โดยมีนางสาวไปรญา หาญมนตรี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลท่าพระ กล่าวรายงาน ณ วัดป่าสวนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร) ตำบลบ้านโต้น อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการสถานศึกษาฯ / คณะครู นักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ จำนวน ๘๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอกราบขอบพระคุณ พระราชประสิทธิคุณ รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เจ้าอาวาสวัดเทพปูรณาราม ที่ได้เมตตาแสดงสัมโมทนียกถาให้แก่นักเรียนผู้เข้าโครงการฯ และขอกราบขอบพระคุณ พระครูสมุห์ทองล้วน สิริจนฺโท ที่ได้เมตตาให้ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ