โครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและธนาคารขยะโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาแกนนำนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อมและธนาคารขยะโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมี ดร.ณัฏฐพร ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กล่าวรายงานต่อประธานในพิธีฯ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงานจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่าพระ จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแกนนำนักเรียนด้านสิ่งแวดล้อม การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การฝึกทักษะการทำงานเป็นกลุ่ม ฯลฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะครู นักเรียนแกนนำ จำนวน ๖๐ คน เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน ๒๕๖๓ รวม ๒ วัน
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ