โครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย นายอำเภอเมืองขอนแก่น เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสร้างความปรองดองและสมานฉันท์ในเขตเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรม “ชาวท่าพระร่วมใจ สามัคคี ปรองดอง ด้วยพลัง บวร” โดยมี นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงาน ณ วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / สมาชิกจิตอาสา / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน / คณะครู นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ ท่านนายอำเภอเมืองขอนแก่น ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และขอกราบขอบพระคุณท่านเจ้าอาวาสวัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ