เข้าร่วมการประชุม การพิพาทแนวเขตการปกครองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลท่าพระ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุม การพิพาทแนวเขตการปกครองในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลท่าพระ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๓ โดยมีนายศิวกร มิตรราช ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครองอำเภอเมืองขอนแก่น ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม และมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล / พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล / กำนันตำบลท่าพระ / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชนฯ จากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าพระ และเทศบาลตำบลท่าพระ เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองขอนแก่น ชั้น ๓ อาคารที่ว่าการอำเภอเมืองขอนแก่น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ