พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม (Thailand Community network Appraisal Program : TCNAP) ณ ห้องปรชุมเทศบาลตำบลท่าพระ

วันพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้นายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม (Thailand Community network Appraisal Program : TCNAP) ณ ห้องปรชุมเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน อาทิเช่น นายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาล / นายองอาจ แก้วดวงตา รองประธานสภาเทศบาล / นายธนศักดิ์ ผิวเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาล / นายอุบล สุปะติ สมาชิกสภาเทศบาล / นายสมบัติ สีดงเค็ง สมาชิกสภาเทศบาล / นายพรมมา สอนแผง สมาชิกสภาเทศบาล / นายวรรณดี เจริญใจ สมาชิกสภาเทศบาล / นายชาญ สุขสุนทร สมาชิกสภาเทศบาล / นายสุพิน เสนานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล / นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล / นางวาริสา แก้วดอนหัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล / นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา / นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / นางเพ็ญสุดา ศิริภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ / นายสวาท พลสา ประธานชุมชนหนองบัวดีหมี ๔ / นางอรัญญา นามวันทา ประธานชุมชนหนองบัวดีหมี ๓ เป็นต้น ซึ่งมีคณะทำงานข้อมูลตำบลฯ เข้าร่วมการประชุมเป็นจำนวนมาก
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ คณะวิทยากรจากสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแฮด นำโดย จสอ.ชัยวิวัฒน์ เถาว์ทิพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ บรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ และขอขอบคุณ ท่านผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชนฯ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ