โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” เทศบาลตำบลท่าพระ

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ กิจกรรม “อบรมให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด” เทศบาลตำบลท่าพระ โดยมีนางวาริสา แก้วดอนหัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้บริหารสถานศึกษา / ผู้นำท้องที่ อาทิเช่น นายประสทิธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี / นายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาล / นายธนศักดิ์ ผิวเมืองปัก สมาชิกสภาเทศบาล / นายชาญ สุขสุนทร สมาชิกสภาเทศบาล / นายสมบัติ สีดงเค็ง สมาชิกสภาเทศบาล / นายพรมมา สอนแผง สมาชิกสภาเทศบาล / นายอุบล สุปะติ สมาชิกสภาเทศบาล / นายสุพิน เสนานนท์ สมาชิกสภาเทศบาล / พันตรีศิริวัฒน์ กุดวิลา นายทหาร แผนกสัตวบาลและเกษตรกรรมที่ ๒ กรมการสัตว์ทหารบก / ร้อยตำรวจเอกวีระจักร์ สุดโต รอง สวป.สภ.ท่าพระ / นายณฐวัตร พรภู่พุทธคุณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น / นายอดิศร ซาซุม รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครขอนแก่น / นางสุวณีศรีหงษ์ ผู้อำนวยการกองคลัง / นางสาวพัณณ์ชิตา ภัทรชัยธนพงศ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา / นางวัชราพร ใสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / นางเพ็ญสุดา ศิริภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๐ / นางสาวบัวลอย สุดใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๑ / นายสุพัฒน รัตนจุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๓ ฯลฯ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ และมีคณะครู – นักเรียนระดับชันมัธยมศึกษาปีที่ ๒ , ๓ และ ๕ เข้ารับการฝึกอบรมฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณท่านผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ / สมาชิกสภาเทศบาล / ผู้นำท้องที่ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ท่าน ดร.ณัฎฐพร ชินบุตร อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการขอนแก่น ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการจัดการฝึกอบรมฯ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ