เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลท่าพระ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓

วันจันทร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ และในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการเทศบาลตำบลท่าพระ ครั้งที่ ๔ / ๒๕๖๓ โดยมีร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี / ประธานศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการฯ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมฯ การประชุมฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาข้อราชการ อาทิเช่น เรื่อง การรายงานสถานะทางการเงินศูนย์ฯ / การพิจารณากำหนดวันจัดกิจกรรมการรับประกาศนียบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ (รุ่นที่ ๓) เป็นต้น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ