ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ การประชุมสภาเทศบาลฯ ในครั้งนี้มีระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะผู้บริหาร นำโดย นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เสนอญัตติเพื่อขอความเห็นชอบต่อสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ / การคัดเลือกคณะกรรมการสามัญของสภาเทศบาลฯ คณะกรรมการแปรญัตติ ฯลฯ การประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าพระ ในครั้งนี้ที่ประชุมฯ ได้มีมติให้ความเห็นชอบรับร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (วาระที่ ๑ ขั้นรับหลักการ) ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ ซึ่งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุม มีจำนวน ๑๒ ท่าน ครบองค์ประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ