โครงการอบรมปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ

วันจันทร์ที่  ๒  กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ

นายพิสุทธิ์  อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

…………………………

งานประชาสัมพันเทศบาลตำบลท่าพระ

แนบท้าย : โครงการอบรมปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ  Download

: รายงานผลการอบรมโครงการอบรมปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างวินัย คุณธรรมและจริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ    Download