ลงพื้นที่ประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร นำโดยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร.ท.วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี และ จ.ส.ต.เรืองศักดิ์ แก้วบ้านเหล่า เลขานุการนายกเทศมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ประชุมโครงการจัดทำแผนสุขภาพภาคประชาชนแบบมีส่วนร่วมโดยประชาชนและชุมชนท้องถิ่นกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เทศบาลตำบลท่าพระ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ชุมชนท่าพระเนาว์ ๑ – ๒ / ชุมชนหนองปลาเข็ง ๑ – ๒ และชุมชนหนองบัวดีหมี ๑ – ๔ การประชุมจัดทำแผนสุขภาพและแผนงานโครงการฯ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม / ผู้นำท้องที่ / ผู้นำชุมชน / คณะกรรมการชุมชน / ประธาน อสม. / สมาชิก อสม. เข้าร่วมการประชุมฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ