แนวทางการดำเนินงานตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City)

วันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร้อยโทวิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี / นางสาวพจนาถ คาดีวี ปลัดเทศบาล ให้การต้อนรับและประชุมหารือข้อราชการร่วมกับ นางบุญนอม งามเชื้อ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น และคณะ โดยมีข้อราชการและประเด็นหารือแนวทางการดำเนินงานตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City) อาทิเช่น ประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ / ประเด็นการบูรณาการการพัฒนาตนทุกช่วงวัย / ประเด็นการพัฒนาที่อยู่อาศัย และประเด็นตำบลต้นแบบด้านสังคม เป็นต้น การประชุมหารือในครั้งนี้มี หัวหน้าส่วนราชการ ระดับผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าฝ่ายฯ และพนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมฯ
เทสบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ฯ ที่ได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการเทศบาลตำบลท่าพระ ให้เป็นตำบลต้นแบบด้านสังคม (Social Smart City) ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้