ประกาศแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1

ตามที่เทศบาลได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ไปแล้วนั้น

มีบางแผนบางโครงการที่ ต้องแก้ไข ตามที่ปรากฏนี้

ประกาศใช้แผนพัฒนา
แก้ไขแผนแผ่นที่1
แก้ไขแผนแผ่นที่2
แก้ไขผนแผ่นที่3
แก้ไขแผนแผ่นที่4
แก้ไขแผนแผ่นที่5
แก้ไขแผนแผ่นที่6
แก้ไขแผนแผ่นที่7
แก้ไขแผนแผ่นที่8
แก้ไขแผนแผ่นที่9
แก้ไขแผนแผ่นที่10
แก้ไขแผนแผ่นที่11
แก้ไขแผนแผ่นที่12
แก้ไขแผนแผ่นที่13
แก้ไขแผนแผ่นที่14
แก้ไขแผนแผ่นที่15
แก้ไขแผนแผ่นที่16
แก้ไขแผนแผ่นที่17
แก้ไขแผนแผ่นที่18
แก้ไขแผนแผ่นที่19
แก้ไขแผนแผ่นที่20
แก้ไขแผนแผ่นที่21
แก้ไขแผนแผ่นที่22
แก้ไขแผนแผ่นที่23
แก้ไขแผนแผ่นที่24
แก้ไขแผนแผ่นที่25
แก้ไขแผนแผ่นที่26

Loading