ประกาศเพิ่มเติมแผนครั้งที่ 1

ประกาศเทศบาลตำบลท่าพระ เรื่อง การใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2562  ลงวันที่ 30 กรกฎาคม  พ.ศ.2562

ประกาศใช้แผนพัฒนา
ปกแผนเพิ่มเติม
สารบันแผนเพิ่มเติม
หน้าที่1
หน้าที่2
หน้าที่3
หน้าที่4
หน้าที่5