โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน (อฉช.) โดยมีนายนิคม พรมภักดี ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดทำโครงการฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในพิธีเปิดฯ และมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เข้ารับการฝึกอบรม มีจำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ คณะวิทยากร จากโรงพยาบาลขอนแก่น ประกอบด้วย นางสาวสุภลักษณ์ ชารีพัด / นายประภาส เพ็งโคตร / นายเอกพันธ์ ทานาลาด / นายมานพ ศรีจำนงค์ และนายราเมศร์ ไพสีขาว ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ