รับมอบเงินโครงการขอรับการสนับสนุน “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม”

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ รับมอบเงินโครงการขอรับการสนับสนุน “กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม” จำนวน ๕๓,๙๐๐ บาท จากนายสุธี ศรสวรรค์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการมอบเงินสนับสนุนโครงการฯ ในครั้งนี้เป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามบันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อนงานการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ตำบลท่าพระเป็น “ชุมชนต้นแบบตามโครงการ SOCIAL SMART CITY” ระหว่างหน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กับสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพระ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น นายสุธี ศรสวรรค์ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ