เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ ตาตินิจ รองนายกเทศมนตรี / ร้อยโท วิชิต ราชเพ็ชร รองนายกเทศมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส เทศบาลตำบลท่าพระ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าพระ กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้บริหาร / หัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ เข้าร่วมกิจกรรมฯ บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
เทศบาลตำบลทาพระ ขอขอบคุณ คณะอาจารย์ นักศึกษา วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดขอนแก่น และคณะแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุฯ ในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ