เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนางวัชราพร ไสกาง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๒ / ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น การประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ มณีโชติ ให้เกียรติเป็นประธานที่ประชุม และมีท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น นายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา ดำเนินการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ / คณะกรรมการสาธารณสุขฯ / กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญ อาทิเช่น การติดตามการออกข้อบัญญัติตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ