เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๖

วันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของโครงการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ครั้งที่ ๖ (สัมมนาในพื้นที่เมืองต้นแบบ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ ๑) ตามโครงการศึกษาพัฒนาเมืองกับระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง ” TOD คมนาคมสร้างเมือง เมืองสร้างสุข สุขสร้างได้” ณ ห้องคอนเวนชั่น ๓ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ การประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / หัวหน้าส่วนราชการ / ข้าราชการ / อาจารย์ / นักวิชาการ / ผู้บริหารองค์กรเอกชน / ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนและนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการโครงการฯ
—————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ