ชุมชนต้นแบบตามโครงการ SOCIAL SMART CITY

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะอาชีพ “การเพาะเห็ด” โดยมีนายนิติ มียิ่ง หัวหน้างานกลุ่มพัฒนาทักษะอาชีพ ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานฯ ณ อาคารที่ทำการผู้ใหญ่บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ ๖ โครงการฝึกอบรมฯ ในครั้งนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานราชการในสังกัดสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น (๑๓ หน่วยงาน) กับเทศบาลตำบลท่าพระ “ชุมชนต้นแบบตามโครงการ SOCIAL SMART CITY”
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านวิทยากร และคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น ที่ได้ถ่ายทอดความรู้ “การเพาะเห็ด” ให้แก่ชาวเทศบาลตำบลท่าพระ และขอขอบคุณ นายนิรันดร จันทรโสภา ผู้ใหญ่บ้านท่าพระเนาว์ หมู่ ๖ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ในการจัดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ