การบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

วันอังคารที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการขยะอันตรายจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๒ และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การบริหารจัดการขยะอันตรายจากชุมชน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น โดยมีท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒๓๐ คน เข้าร่วมโครงการฯ
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบพระคุณ ท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่จัดทำโครงการได้ให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในการกำจัดขยะอันตรายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในครั้งนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ