กิจกรรมการเดินรณรงค์ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย

วันจันทร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายแพทย์ วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการเดินรณรงค์ ปรับปรุงสิ่งแวดล้อม ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย ตามโคงการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่อในท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีนายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธีฯ ณ ศาลากลางบ้าน บ้านท่าพระเนาว์ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น กิจกรรมในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากผู้บริหาร / สมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / ผู้ใหญ่บ้าน / ผู้นำชุมชน / คณะครู นักเรียน นักศึกษา / สมาชิกจิตอาสาฯ / แกนนำเครือข่ายสุขภาพ / อสม. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิรินธร นายแพทย์ วีระศักดิ์ อนุตรอังกูร ที่ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ และขอขอบคุณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๗ ขอนแก่น / สถานีตำรวจภูธรท่าพระ / บริษัท ซีพีแรม จำกัด / บริษัท นิสสันขอนแก่น จำกัด ที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ขอขอบคุณ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ

Loading