เข้าร่วมการตรวจประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ เข้าร่วมการตรวจประเมินองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น การตรวจประเมินในครั้งนี้มีท่าน ผศ.สุนทรชัย ชอบยศ รองคณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป้นหัวหน้าคณะกรรมการตรวจประเมินฯ และมีท่านหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด / นายกเทศมนตรี / นายกองค์การบริหารส่วนตำบล / หอการค้าฯ / สภาอุตสาหกรรมฯ / มูลนิธิการกุศลฯ เข้าร่วมการประชุมและตอบข้อซักถามของท่านคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ