เข้าร่วมการประชุมโครงการเสนอแนะแนวทางการวางผังเมือง

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.
นายพิสุทธิ์ อนุตรอังกูร นายกเทศมนตรีตำบลท่าพระ พร้อมด้วยนายสังคม เหง้าจำปา ประธานสภาเทศบาล นำคณะสมาชิกสภาเทศบาล / หัวหน้าส่วนราชการ / พนักงานเทศบาล และเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมการประชุมโครงการเสนอแนะแนวทางการวางผังเมือง การออกแบบปรับปรุงอาคารและตกแต่งภายในร้านค้า เพื่อการอนุรักษ์และสร้างอัตลักษณ์ของตลาดท่าพระ ๑๐๐ ปี โดยมีท่าน รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และนักศึกษา ให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานการออกแบบฯ ณ ห้องประชุมคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เทศบาลตำบลท่าพระ ขอขอบคุณ ท่าน รศ.ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ / ผศ.ดร.สุรกานต์ รวยสูงเนิน หัวหน้าสาขาวิชาสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ฯ ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้
———————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ ทต.ท่าพระ